-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-22/2018_Ogłoszenie o zamówieniu stałej usługi nadzoru Systemy Zarządzania Jakością.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 02.11.2018 r.

SZPZLO/Z-22/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

przedmiotem zamówienia jest

Świadczenie usług stałego nadzoru

systemu zarządzania jakością

w SZPZLO Warszawa - Wawer.

 

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 ze zm.).
 • Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
 • Okres realizacji zamówienia: 1 rok
 • Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert - cena oferty 100%.
 • Miejsce otrzymania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, pok. Nr 308.
 • Termin składania pisemnych ofertdo dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00
 • Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301.
 • Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń : e-mail – malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

Uwaga:

Pytania i wszelkie wyjaśnienia można kierować na ww. e-mail.

Odpowiedzi zostaną udzielone w tej samej formie. Termin składania pytań mija w dniu 06.11.2018 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. opis przedmiotu zamówienia;
 2. formularz ofertowy;
 3. wykaz usług;
 4. wykaz osób;
 5. wzór umowy.

>> Poniżej do pobrania szczegółowa treść ogłoszenia i jej załączniki<<

 • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć