-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-21/2019_Przedmiotem zamówienia jest dostawa w podziale na 2 części: stacje komputerowe 50 sztuk i monitory 50 sztuk oraz oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 10.05.2019 r.

SZPZLO/Z-21/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w podziale na 2 części:

  • Część 1 – stacje komputerowe w ilości 50 sztuk, monitory w ilości 50 sztuk;
  • Część 2 – oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia/opisie oferowanego towaru, załączniku  nr 1 do specyfikacji.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

 

Termin składania ofert: 21 maja 2019 r. do godz.10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO W-wa Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. A301.

 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel./fax. (22) 590-09-31, e-mail - malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

Miejsce pobrania dokumentacji:

  • siedziba SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. A308
  • strona internetowa www.zoz-wawer.waw.pl

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami:

1) Opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

2. Kopia oryginału ogłoszenia:

>>>PONIŻEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJIA I JEJ ZAŁACZNIKI <<<

Załącznik do pobrania: