-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-21/2019_Informacja o wyborze dostawców komputerów i oprogramowania

Zakładki podstawowe

Warszawa, 29.05.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-21/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. dostaw:

Część 1 – stacje komputerowe w ilości 50 sztuk, monitory w ilości 50 sztuk

Część 2 – oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk

W zakresie części 1 wybrano ofertę:

GRUPA E Sp. z o.o. ul. Piwna 32, 43-100 Tychy. Cena oferty brutto – 123 492,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

                Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym, nie podlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. 100. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny ofert tj. cena o wadze 70% jakość techniczna o wadze 20%, udzielona gwarancja o wadze 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena

Liczba punktów w kryterium

Jakość techniczna

Liczba punktów w kryterium

Udzielona gwarancja

Razem punktacja

2.

COMP DATA Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 134 A   ; 02-952 Warszawa

63,3153

20,00

10,00

93,32

3.

e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31       90-030 Łódź

35,7834

20,00

10,00

65,78

4.

GRUPA E Sp. z o.o.

ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

70,0000

20,00

10,00

100,00

5.

Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp.k

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

66,6161

20,00

10,00

96,62

W zakresie części 2 wybrano ofertę:

Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k ,  ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin. Cena oferty brutto – 5 043,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

                Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym, nie podlegającą odrzuceniu, tj. ofertę, która jest najtańsza. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

                Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny ofert tj. cena o wadze 100% .

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena

1.

Jakub  Hryciuk ONEX GROUP

al. N.M.P. 34  ; 42-200 Częstochowa

97,97

2.

COMP DATA Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 134 A  02-952 Warszawa

92,66

3.

e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31;90-030 Łódź

98,29

4.

GRUPA E Sp. z o.o.

ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

99,51

5.

Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

100,00

………………………………………

(podpis sekretarza komisji powołanej do oceny ofert)

……………………………………

  (podpis Dyrektora Marii Aleksandry Kąkol)