-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-19/2018_Konserwacja i nadzór kotłowni gazowych oraz węzłów cieplnych budynków SZPZLO Warszawa-Wawer

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 21.09.2018 r.

SZPZLO/Z-19/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Tytuł postępowania / przedmiot zamówienia:

„Konserwacja i nadzór kotłowni gazowych oraz węzłów cieplnych budynków SZPZLO Warszawa-Wawer”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji zamówienia – instrukcji dla wykonawców, zawarto w załączniku nr 1 do umowy wynikającej z niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Rodzaj zamówienia: usługa.
  2. Tryb udzielenia zamówienia: Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. i Art. 32. 1.. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., 1579 ze zm.) – dotyczy zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” netto tj. bez (VAT),
  3. Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
  4. Okres realizacji zamówienia: 24 m-ce od dnia podpisania umowy.
  5. Miejsce otrzymania specyfikacji: ze strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, budynek A, III piętro, pok. A301.
  6. Termin składania ofert: do godz. 12:00  dnia 28.09.2018 r.
  7. Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, pok. A301.
  8. Osoba do kontaktów: Robert Kondej, tel.: (22) 590-09-26, e-mail robert.kondej@zoz-wawer.waw.pl

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia  - wzór umowy;

3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia  - oświadczenie wykonawcy dotyczące uprawnień/kwalifikacji osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia;

4) Załącznik nr 4 do ogłoszenia  - wykaz usług;

5) Załącznik nr 5 do ogłoszenia  - wzór umowy

 

Załączniki do wzoru umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja  zamówienia - instrukcja dla wykonawców -zakres konserwacji

2) Załącznik nr 2 do umowy – kserokopia Formularza Ofertowego  wg załącznika nr 1 do oferty,

3) Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenia o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym

4) Załącznik nr 3 do umowy – Protokół Odbioru Robót

 

>>>Poniżej do pobrania treść szczegółowa ogłoszenia i załączniki<<<

0_Ogłoszenie - ostateczny.doc

1_zal nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty - ostateczny.doc

1_zal nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy - ostateczny.doc

1_zal nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie o uprawnieniach - ostateczy.doc

1_zal nr 4 do ogłoszenia - wykaz usług - ostateczny.doc

zal nr 1 do umowy - zakres konserwacji kotlowni gazowych i węzłów CO - ostateczny.doc

zal nr 3 do umowy - oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze karnym - ostateczny.docx

zal nr 4 do umowy - protokół odbioru - ostateczny.docx

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<