-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-16/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników laboratoryjnych.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 14-05-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-16/2019

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego są :

Dostawy wg części:

Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550

Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego

Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

Informacje ogólne: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2019 r. pod numerem 540093174-N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  i umieszczone na stronie internetowej:  www.zoz-wawer.waw.pl .

 

Zamawiający informuje, że w związku z wpłynięciem odwołania ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

  • TERMIN SKŁADANIA OFERT – 31 maja 2019 r. do godz. 10:00
  • Termin Otwarcia ofert -  31 maja 2019 r. o godz. 10:15

 

 

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f2596d4a-8ec4-4827-9900-acf1462c93cf