-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy odczynników hematologicznych i systemów poboru krwi

Zakładki podstawowe

Warszawa, 10.06.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-16/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) i 2) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynnikó laboratoryjnych

Sukcesywne dostawy według części:

Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550.

Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.


CZĘŚĆ 1

Wybrano ofertę:

SYSMEX POLSKA Sp. z o.o. , ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. Cena oferty – 107 216,28 złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryterium określonym  w SIWZ oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena

2.

SYSMEX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Prof. M. Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

100,00

 

CZĘŚĆ 2

Wybrano ofertę:

ECLIPSE Sp. z o.o. Sp. k, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. Cena oferty - 93 758,04 złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryterium określonym  w SIWZ oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 80% i jakość techniczna o wadze 20%.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena

Liczba punktów w kryterium

Jakość techniczna

Razem punkty

1.

ECLIPSE Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

80,00

20,00

100,00

Poniżej do pobrania plik ogłoszenia informacji o wyborze ofert.