-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wyborze dostawcy odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego. Cz.2

Zakładki podstawowe

Warszawa, 18.06.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-16/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) i ust. 2 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

Sukcesywne dostawy według części:

Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550

Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego

Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi,

 

CZĘŚĆ 2

Wybrano ofertę:

ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. Cena oferty 551 932,56 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym  w SIWZ oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 96,96.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 80%, jakość techniczna parametrów o wadze 20%.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena

Liczba punktów w kryterium

Jakość techniczna

Razem punkty

3.

ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

76,96

20,00

96,96

4.

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

80,00

11,43

91,43

 

   ………………………………….     

Załącznik do pobrania: