-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-14/2018_Sukcesywne dostawy gazów medycznych

Zakładki podstawowe

Warszawa, 05-10-2018

Nr sprawy: SZPZLO/Z-14/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest :

Sukcesywne dostawy gazów medycznych w tym: mieszanki azotowo–tlenowej z dzierżawą zbiornika; ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, tlenu z dzierżawą butli, podtlenku azotu z dzierżawą butli, legalizacja butli

 

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2018 r. pod numerem 632132-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:www.zoz-wawer.waw.pl .

 

 Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f52bd848-38f9-4b52-8026-27ef11746786

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 15.10.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert 15.10.2018 r. o godz. 12:15

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

·       Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia / do wiadomości/;

·       Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust.1 /załączyć do oferty/;

·       Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy /załączyć do oferty/;

·       Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw /złożyć tylko na wezwanie/;

·       Załącznik nr 5 – Zobowiązanie /złożyć tylko na wezwanie/;

·       Załącznik nr 6 – Umowa (wzór) / do wiadomości/.

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć