-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-14/2018_Informacja o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy gazów do zastosowań medycznych

Zakładki podstawowe

Warszawa, 18.10.2018 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-14/2018

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa gazów do zastosowań medycznych:

- dostawa medycznej mieszanki azotowo – tlenowej (ciekłego powietrza medycznego)

oraz dzierżawa zbiornika o poj. 6 000 litrów wyposażonego w system telemetrii

- dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa 2 zbiorników o poj. 1 000 litrów i 600 litrów

- dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli aluminiowej 200 bar z zaworem zintegrowanym

o poj. 5 litrów wraz z dzierżawą butli

- dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli zamawiającego o poj. 2, 3 i 10 litrów

- dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli zamawiającego o poj. 10 litrów

- dostawa/napełnienie podtlenku azotu do butli zamawiającego o poj. 7 kg oraz dzierżawa butli

- legalizacja butli medycznych

 

Wybrano ofertę:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków. Cena oferty - 609 782,52 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 93,30 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 80%, termin dostawy gazów 10%, termin instalacji i montażu zbiorników 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium termin dostawy gazów


Liczba punktów w kryterium termin instalacji i montażu zbiorników


Razem


1.


Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 1731-864 Kraków


80,00


3,30


10,00


93,30

 

W podpisie:

  • Podpis sekretarza komisji przetargowej
  • Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć