-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1/2020_Zaproszenie do składania ofert na "DOSTAWĘ TESTÓW ANTYGENOWYCH DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2"

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-1/2021                                                                                    Warszawa dnia 08-01-2021

DYREKTOR  SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Warszawa – Wawer z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

„DOSTAWĘ TESTÓW ANTYGENOWYCH DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2”


 1. Przedmiot zamówienia

Stała sukcesywna dostawa testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2 do siedziby SZPZLO Warszawa – Wawer.


 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 3000 sztuk testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2.
 2. Testy antygenowe muszą spełniać następujące warunki minimalne:
 1. odczyt wyniku testu nie może być dłuższy 20 minut,
 2. czułość diagnostyczna powyżej 90% (potwierdzona w niezależnych badaniach),
 3. swoistość diagnostyczna co najmniej 97% (potwierdzona w niezależnych badaniach).

Zamawiający o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zwróci się jedynie do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.


 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy.


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:

 1. cena 70% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych,
 2. czas odczytu testu – 10% – oferta z najkrótszym czasem odczytu wyniku otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych,
 3. czułość diagnostyczna – 10% – oferta z najwyższą czułością otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikając z przeliczeń arytmetycznych,
 4. swoistość diagnostyczna – 10% – oferta z najwyższą swoistością otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikając z przeliczeń arytmetycznych,

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Informacje o umowie:
 1. Umowa zostanie zawarta z Wybranym wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem.

 1. Zapłata wynagrodzenia

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.


 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

Oferty należy składać:

 1. pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl, lub
 2. w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr A301 piętro 3.

Adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer

00-695 Warszawa ul. J. Strusia 4/8


 1. Termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia 2021 roku do godz. 12:00.
 2. Termin otwarcia ofert – 13 stycznia 2021 roku godz. 12:15.
 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie.
 6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 4. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania.
 5. Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

 1. Zawartość oferty
 1. Formularz asortymentowo – cenowy skan lub oryginał w przypadku złożenia oferty pisemnie.
 2. Wypis z KRS lub CEIDG
 3. W przypadku przesłania oferty w wersji elektronicznej proszę o przesłanie formularza cenowego w wersji Excel, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

 1. Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku składania w wersji papierowej
 1. Oferta złożona w formie pisemnej powinna znajdować się w nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
 2. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na Dostawę testów antygenowych.”

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 7. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. SZPZLO Warszawa – Wawer zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 9. W przypadku nie wycenienia wszystkich pozycji Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 1. Formularz oferty
 2. Formularz asortymentowo – cenowy
 3. Wzór umowy


 1. Kontakt

Julita Skonieczna

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

SZPZLO Warszawa – Wawer

ul. J. Strusia 4/8

04-564 Warszawa

Tel. +48 22 5900931

e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<