-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-111/2020_Informacja o wyborze wykonawcy pn. „Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie” .

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-111/2020.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie” .


  1. Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

E.W. RENTAL Sp. z o. o.

04-894 Warszawa ul. Szachowa 1 ; mazowieckie

Tel. 502 331 519

e-mail: biuro@ewrental.pl

za cenę: 3 799 048,18 zł


  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie faktyczne – złożona oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)


  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty

Ilość uzyskanych punktów 
w kryterium Cena

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium Termin gwarancji

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium Termin realizacji

Suma uzyskanych punktów

4

Konsorcjum firm:
INTERIOR Krzysztof Chudek – Lider
04-745 Warszawa ul. Dzięcieliny 5 lok. 115B
PLICHTA TRADE Wojciech Plichta – Partner
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 14/6

4 266 870,00

53,42

20,00

20,00

93,42

5

ART  GLOBAL Sp. z o. o.

04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 32

4 100 000,00

55,60

20,00

20,00

95,60

6

E. W. RENTAL Sp. z o. o.

04-894 Warszawa ul. Szachowa 1

3 799 048,18

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<