-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-10/2018_Ogłoszenie o zamówieniu Dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 18-07-2018

Nr sprawy: SZPZLO/Z-10/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000

                      oraz serwis analizatora;

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz

                       serwis analizatora;

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora;

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora;

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych;

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie art. 25a ust.1  /załączyć do oferty/;
 • Załączniki nr 2.1-2.6 – Kosztorysy ofertowe – dla wszystkich części  /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy – jeden dla wszystkich części /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 4 – Zestawienie parametrów granicznych pasków do moczu (cz.2) /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załącznik nr 5 – Zestawienie parametrów granicznych analizatora do badań biochemicznych (cz.3) /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów granicznych analizatora do badań hematologicznych (cz.4) /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załącznik nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych testów lateksowych (cz.5) /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw (dotyczy wszystkich części) /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załącznik nr 9 – Zobowiązanie /złożyć tylko na wezwanie/
 • Załączniki  nr 10 .1-10.6 – Umowy (wzory) / do wiadomości/

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2018 r. pod numerem  590849-N-2018  oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c441730b-5cce-42a8-8903-7f37ae1db7ad

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 26.07.2018 r. do godz. 12:00

Otworcie na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.07.2018 r. o godz. 12:30

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

Załącznik do pobrania: 
 • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć