-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy mammografu.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 10-10-2018

Nr sprawy: SZPZLO/Z-09/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza
postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Przedmiotem zamówienia jest :


„Dostawa mammografu

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

1. formularz Oferta - załącznik nr 1,

2. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2,

3. zakres prac remontowych - załącznik nr 3,

4. rzut pomieszczenia, projekt osłon stałych - załącznik nr 4,

5. wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5,

6. oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 6,

7. wzór umowy- załącznik nr 7,

8. oświadczenie dot. oferowanych wyrobów med. - załącznik nr 8,

9. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 9.

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 633684-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:

www.zoz-wawer.waw.pl

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b3d9598c-97ac-4762-ad10-96a17f92c064

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 23.10.2018 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert w dniu 23.10.2018 r. o godz. 11:00

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć