-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_ Informacja z otwarcia ofert do zamówienia "Dostawa mammografu"

Zakładki podstawowe

Warszawa, 29.10.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-09/2018

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na dostawę mammografu, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
które odbyło się w dniu 29.10.2018 o godz. 11:00

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności/gwarancja

1

Timko Sp. z o.o.

Ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa

895 694,40

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ/24 miesiące

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 619 046,19 zł.

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć