-A A +A

KONTRAST

Medycyna pracy

Zakładki podstawowe

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

powyżej do pobrania formularz skierowania od pracodawcy na badania medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. Strusia 4/8 - budynek B I.piętro gab. B118 wejście B1.
Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
Rejestracja Medycyny Pracy jest czynna w dni robocze   od 07:30 do 15:15.
 

Telefony kontaktowe :

 

 • do rejestracji medycyny pracy: (22) 590-09-62;
 • do gabinetu  medycyny pracy: (22) 590-09-51;
 • do punktu pobrań krwi w gabinecie nr B310 bud B przy ul. J.Strusia 4/8 ze skierowań medycyny pracy:  (22)590-09-83.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej Poradni Medycyny Pracy:

 • pracodawców (firmy małe, średnie i duże);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące;
 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej;
 • osoby, które wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np. studenci, doktoranci, uczniowie szkól zawodowych;
 • osoby, które pozostawały w stosunku służbowym lub byłych pracowników.

 W ramach umów zleceń na profilaktyczną opiekę nad pracownikami wykonujemy:

 • Badania wstępne,
 • Badania okresowe,
 • Badania kontrolne,
 • Specjalistyczną diagnostykę zgodnie ze zleceniem lekarza medycyny pracy.
 Uwaga:

Skierowania na badania medycyny pracy prosimy wystawiać na formularzu :

F-7.5-Med.prac. Wyd.01-04-2015

formularz do pobrania na www.zoz-wawer.waw.pl w zakładce : "Madycyna Pracy" lub  „Formularze dla pacjenta” .

Ponadto :

 • Zakładamy i prowadzimy książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla medyków, kucharzy, kelnerów, fryzjerów i innych zawodów w których taka ustawowa konieczność występuje.
 • Oferyjemy wg życznia pracodawcy wykonujemy w zakładzie pracy okresowe badania profilaktyczne w tym i pobrania do badań laboratoryjnych co zmniejsza czas oderwania pracownika od pracy.
 • Zakładom pracy proponujemy możliwość uzgodnienia terminu odpłatnego przewozu pracowników na badania naszym transportem samochodowym.
Zapewniamy specjalistyczną kadrę, kompleksowe badania i bardzo dobre warunki wykonywanych świadczeń.
Jesteśmy pod stałym nadzorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP).

Z naszych usług korzysta ok. 200 firm.

ZAKRES USŁUG DLA PRACOWNIKA

W RAMACH UMOWY NA OPIEKĘ PROFILAKTYCZNĄ

W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

 

Usługa zawiera pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne (włącznie z badaniami w kierunku nosicielstwa, płatnymi zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w SZPZLO Warszawa Wawer lub zgodnie z umową 

Profilaktyka medyczna w Medycynie Pracy obejmuje również:

- czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą ,
- wizytację stanowisk pracy ,
- zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.

Uwaga:

Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo Lekarza Medycyny Pracy w Komisji BHP. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej dwa tygodnie przed dniem, w którym odbywa się posiedzenie (ważne ze względu na konieczność blokady grafików pracy Lekarza Medycyny Pracy).

 Prawo pracy a Profilaktyczne badania pracowników
Najważniejsze informacje:

 

 • Każdy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć minimum roczną umowę zlecenie z podstawową jednostką medycyny pracy (poradnią medycyny pracy) na Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny nad pracownikami . Umowa taka winna mieć formę zlecenia określającego zobowiązania stron w zakresie zakresu opieki jak i odpłatności za te świadczenia .

 

 • Zasady sprawowania Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny nad pracownikami określa USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593.

 

 • Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 §4. Kodeksu pracy.

 

 • Zgodnie z art. 229§4.  K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 • Odpowiedzialnym za zapewnienie istnienia takiego orzeczenia lekarskiego jest pracodawca, który w razie stwierdzenia braku stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do tego lekarza ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 283 §1. K.p.

 

 • Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań powinno się opierać między innymi na ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracyokreślone w treści skierowania na badanie profilaktyczne, które wystawia pracodawca.

 

 • Skierowanie od pracodawcy na badania profilaktyczne danego pracownika ma zawierać:
 1. określenie rodzaju badania profilaktycznego,
 2. stanowisko, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony, z podaniem wszystkich wariantów stanowisk danego pracownika,
 3. informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych ,
 4. aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach – o ile takie występują.
 5. od 01-04-2015 Pracodawca wydaje pracownikowi 3 egzemplarze SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE - po badaniu lekarz med.pracy wypełnia stopkę skierowania i przekzuje :
  1. Egzemplarz nr 1 dla pracodawcy z wydanym Zaświadczeniem Lekarski dla Pracodawcy;
  2. Egzemplarz nr 2 dla pracownika z wydanym Zaświadczeniem Lekarskim dla Pracownika;
  3. Egzemplarz nr 3 do archiwum Poradni Medycyny Pracy

Uwaga: od 01-04-2015 pracownik zmieniający pracodawcę może przdłożyć nowemu pracodawcy swoje Zaświadczenie Lekarskie wydane u poprzedniego pracodawcy ale wraz z  otrzymanym SKIEROWANIEM NA BADANIE  o  ile praca u nowego pracodawcy będzie o podobnym charakterze i o podobnych narażeniach - wówczas Pracodawca po porównaniu stnowisk na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy może uznać Zaświadczenie Lekarskie od poprzedniego pracodawcy i załaczyć je do dokumentacji Pracownika bez wykonywania kolejnych badań. Uznanie Zasiadczenia Lekarskiego od poprzedniego pracodawcy nie może jednak być stosowane po czaszie dłuższym niż 30 dni od zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy.

 • Badaniom profilaktycznym podlegają wszyscy pracownicy bez wyjątków.

 

 • Badania profilaktyczne medycyny pracy odbywają się na koszt pracodwacy i w czasie pracy badanego pracownika.

 

 • Gdy pracownik wraca do pracy po zakończonej chorobie trwającej ponad 30 dni, pracodawca zobowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy i przedstawić zaświadczenie lekarskie .
 • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć