-A A +A

KONTRAST

KRÓTKA HISTORIA SZPZLO WARSZAWA WAWER

Zakładki podstawowe

Historia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

SPZPZLO Warszawa–Wawer powstał w dniu 03.03.1998 r. jako odrębna jednostka organizacyjna służby zdrowia w wyniku wydzielenia z SZ PZLO Warszawa Praga Południe. Wojewoda mazowiecki przekazał naszą jednostkę Gminie Warszawa Wawer. Od dnia 01.01.2003 po reformie ustrojowej m.st. Warszawy rolę organu założycielskiego przejął Urząd m.st. Warszawy. W okresie tym była szczególnie trudna sytuacja, w jakiej znalazła się polska ochrona zdrowia w warunkach szybko następujących zmian ustrojowych. Głównym problemem był brak sprawnego zarządzania i organizacji publicznych jednostek ochrony zdrowia. Należało jak najszybciej drogą sprawnego zarządzania zapewnić: dostosowanie infrastruktury budowlanej i wyposażenia do powstających rozporządzeń i przepisów opieranych o wymogi Unii Europejskiej. Jednocześnie koniecznym stało się wprowadzenie zmian organizacyjnych i strukturalnych SZPZLO Warszawa–Wawer. Receptą na poprawę funkcjonowania było zarządzanie procsowo-proceduralne oparte o normy EN serii ISO 9001. Rok 2004 był rokiem budowy systemu zarządzania jakością. Udało się przygotować personel, procedury i wyposażenie do standardów tych norm. Potwierdzeniem spełnienia norm europejskich był proces certyfikacji systemu zarządzania jakością. W styczniu roku 2005 zakład uzyskał certyfikat TÜV systemu zarządzania jakością i jego zgodności z PN-EN ISO 9001: 2009 a w kwietniu 2011 przeszedł z powodzeniem audyt recertyfikujący na kolejne 4 lata.

Misja zakładu i jej pracowników to:
„Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem”

Funkcjonowanie systemu zarządzania stało się podstawą dostosowania zakładu do nowych standardów medycznych określanych przez centralną jednostką resortu zdrowia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) powołanego przez Ministra Zdrowia. Rok 2007 był rokiem przygotowania zakładu do standardów CMJ w POZ i ich integracji z funkcjonującym w SZPZLO W-wa Wawer systemem zarządzania jakością.

W roku 2008 SZPZLO Warszawa–Wawer uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Podstawowej Opieki zdrowotnej na 3 lata do 14-07-2011r.

Równolegle z wysiłkiem organizacyjnym i szkoleniowym prowadzono prace dostosowawcze budynków do obowiązujących warunków w ochronie zdrowia i dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każda z sześciu jednostek organizacyjnych posiada podjazdy i łazienki dla niepełnosprawnych. Wszystkie trzy piętrowe budynki wyposażono w windy.

Ważną decyzją organizacyjną w funkcjonowaniu opieki domowej na terenie rozległejdzielnicy W-wa Wawer było wprowadzenie w roku 2004 na wyposażenie pielęgniarek i lekarzy POZ małolitrażowych samochodów osobowych. Obecnie posiadamy 13 takich samochodów. Samochody te znacząco porawiły dostępność do świadczeń medycznych pacjentów obłożnie chorych i zmniejszyły koszty funkcjnowania.

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć