Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-06/2018_Ogłoszenie(3) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 05-03-2018
Nr sprawy: SZPZLO/Z-06/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest :

„Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2018 r. pod numerem 526678-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:

www.zoz-wawer.waw.pl .
 Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6359b383-29fd-4394-bcb0-57fe0d731736

TERMINY:

Składanie ofert: do 13.03.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert : 13.03.2018 r. o godz. 12:30

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

POBIERZ Specyfikację zamówienia i jej załączniki.
BIP button