Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-04/2018_Informacja z otwarcia ofert do ogłoszenia(2) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 26.02.2018 r.
Nr sprawy: SZPZLO/Z-04/2018
Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”, w tym:
1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
które odbyło się w dniu 26.02.2018 r. o godz. 12:30
dot. „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Dodatkowe zatrudnienie 1 osoby do sprzątania w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek A, B i C w godz. 21:00-05:00 (8H)

TAK/NIE

Dodatkowa dezynfekcja

(podłogi, ściany zmywalne, meble, itp.)

o pow. +/_ 210 m2

TAK/NIE

Termin płatności

1.

KONSORCJUM:
Lider:
DGP Clean Partner Sp. Z o. o.
Ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
Partner:   PU Gos-Zec Sp. z o.o.
Ul. Ostrowska 474 A
61-324 Poznań
Partner: Seban Sp. z o.o.
Ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
Partner: Partner Medica Sp. z o. o.
Ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica

678 812,28 zł

Zgodnie z SIWZ

TAK

TAK- 3 razy

Zgodnie z SIWZ

2.

SECURITY & CLEANING SYSTEM Spółka z o. o.
53-149 Wrocław
Ul. Racławicka 15/19

640 721,52 zł

Zgodnie z SIWZ

TAK

TAK – 3 razy

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 532 668,73 zł.

 Jednocześnie zamawiający załącza wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

 Powyższy dokument (w oryginale) należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.

Miejsce składania – SZPZLO Warszawa-Wawer ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat , III piętro w budynku A, pok. A301.

 Poniżej do pobrania załącznik : „Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.”

  POBIERZ załącznik.

BIP button