Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-04/2018_Ogłoszenie(2) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 16-02-2018
Nr sprawy: SZPZLO/Z-04/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
w trybie przetargu nieograniczonego
 

Przedmiotem zamówienia jest :

„Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer”

 
Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2017 r. pod numerem 519562-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:
www.zoz-wawer.waw.pl .
 
Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1bb2f0d-0da0-48fe-b8dc-c97ad9c3c7f7

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 26.02.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert : 26.02.2018 r. o godz. 12:30

 

>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<

POBIERZ-SIWZ i jego załączniki.
BIP button