Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-02/2018_Informacja z otwarcia ofert do ogłoszenia o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 16.02.2018 r.
Nr sprawy: SZPZLO/Z-02/2018
 
Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”, w tym:
1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
które odbyło się w dniu 15.02.2018 r. o godz. 12:30
dot. „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Doczyszczanie wszystkich pomieszczeń w budynkach w dni wolne od pracy (sobota-niedziela)

TAK/NIE

Dodatkowa dezynfekcja ( podłogi, ściany zmywalne, meble, itp.) o pow. +/- 210 m2

TAK/NIE

Termin płatności

1

SECURITY & CLEANING SYSTEM
Spółka z o. o.
53-149 Wrocław
Ul. Racławicka 15/19

692 953,41 zł

Zgodnie z SIWZ

TAK - 3

TAK - 3

Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 532 668,73 zł.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP – cena najkorzystniejszej oferty ( w tym przypadku - jedynej oferty) złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W dniu dzisiejszym zostało wszczęte drugie postępowanie dot. usługi sprzątania.

 


 

BIP button