Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-02/2018_Wyjaśnienia i Odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 12.02.2018 r.

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: SZPZLO/Z-02/2018

 

Przedmiotem umowy jest Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

 

W związku z wystosowanymi do dnia dzisiejszego prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  1. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów Rozdziału XIII SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” pkt 1.2 „Doczyszczanie wszystkich pomieszczeń w budynkach w dni wolne od pracy (sobota-niedziela)” tj. przedstawienie dokładnego zakresu usług doczyszczania. Usługa doczyszczania w pojęciu branżowym jest usługą kompleksową i kosztowną, która będzie miała wpływ nie tylko na to kryterium, ale również na kryterium cena oferty. Nieprecyzyjne sformułowanie i brak zakresu usługi doczyszczania spowoduje rozbieżności w cenach ofertowych a tym samym nie pozwoli zamawiającemu na dokonanie właściwego wyboru oferty.

Według Wykonawcy pozostawienie kryterium wyboru, bez dokładnego zakresu usług wymaganych w tym kryterium, powoduje poważną trudność we właściwym oszacowaniu kosztu usługi przez Wykonawców, a co za tym idzie ze względu na wagę kryterium, która stanowi 30% oceny oferty, niemożność poprawnego porównania ofert przez Zamawiającego.

Wykonawca zwraca jednocześnie uwagę, iż art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Cytuję: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

  1. 2.Wnosimy o doprecyzowanie zapisów Rozdziału III „Przedmiot zamówienia” pkt. 9 SIWZ. Cytuję: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowy o pracę, w sposób określony w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm.) min. 2 osoby sprzątające wykonujące podstawowe prace w tym zakresie : sprzątanie pomieszczeń medycznych, sanitarnych, biurowych.
  2. 3.W Rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu” w pkt 1.2) c) Zamawiający określa ilość osób wymaganych do realizacji zamówienia na 13 z dokładnym podziałem na placówki i godziny wykonywania usług. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia wszystkie osoby wymienione w Rozdziale V.1.2)c) mają wykonywać czynności w zakresie: sprzątania pomieszczeń medycznych, sanitarnych i biurowych. W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie, które 2 osoby z wymaganych 13 mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

 

Odpowiedzi:

  1. 1.Zamawiający określa zakres 1 usługi doczyszczania w dni wolne od pracy (sobota – niedziela):

mycie podłóg (hole, korytarze, przedsionki) przy użyciu maszyny czyszczącej o powierzchniach nie większych niż :

1.1        Przychodnia Rejonowa nr 1 A – 300 m2

1.2        Przychodnia Rejonowa nr 1 B – 400 m2

1.3        Przychodnia Rejonowa nr 1 C – 20 m2

1.4        Przychodnia Rejonowa nr 2 – 170 m2

1.5        Przychodnia Rejonowa nr 3 – 11 m2

1.6        Przychodnia Rejonowa nr 4 – 240 m2

1.7        Przychodnia Rejonowa nr 5 – 35 m2

1.8        Przychodnia Rejonowa nr 6 A – 150 m2

1.9        Przychodnia Rejonowa nr 6 B – 170 m2

1.10    Przychodnia Rejonowa nr 6 C – 50 m2

  1. 2.Zaangażowanie personelu sprzątającego wykonawcy: 1 dowolna osoba spośród personelu wykazanego w ofercie lub w aktualnym wykazie – zał. 6 do umowy.
  1. 3.Termin doczyszczania w poszczególnych przychodniach będzie uzgadniany pomiędzy stronami.

4. Zamawiający wymaga 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę tj.:

- 2 osób spośród personelu sprzątającego w Przychodni Rejonowej nr 1 budynki A,B i C lub

- 1 osoby spośród personelu sprzątającego w Przychodni Rejonowej nr 1 budynki A,B i C i 1 osoby, dowolnie spośród personelu sprzątającego w innych przychodniach.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

BIP button