Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-48/2017_Ogłoszenie o zamówieniu sprzedząy energii elektrycznej dla obiektów SZPZLO Warszawa-Wawer

Nr sprawy: SZPZLO/Z-48/2017
Warszawa, dnia 20-12-2017
Ogłoszenie o zamówieniu

sprzedaży energii elektrycznej dla SZPZLO Warszawa-Wawer

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie ; 04-564 Warszawa. NIP: 952-17-54-367, REGON: 013076183 ogłasza zapytanie ofertowe, gdzie:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż energii elektrycznej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, 478, 942) do obiektów użytkowanych dla punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wyszczególnionych z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznycho wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawa (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020)

3.Osoba upoważniona do kontaktów w sparawie zapytania: Kondej Robert. tel.: (22) 590-09-26; fax.: (22) 590-09-31; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz.: 08:00 – 15:30

4.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi:
352000 kWh.

5.Termin składania ofert: do 28.12.2017 r. do godziny 14:00.

6.Miejsce składania i otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego (Sekretariat Bydynek A -III piętro pokój 301 czynny w godzinach 08:00 – 15:30 w dni robocze).

7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego jw.

8.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Oferta powinna być adresowana na adres:

SZPZLO Warszawa-Wawer

ul.J. Strusia 4/8; 04-564 Warszawa

Sekretariat III piętro pokój 301

i oznaczona opisem:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SZPZLO Warszawa Wawer

Sprawa: SZPZLO/Z-48/2017

Nie otwierać przed 28.12.2017 do godziny 14:00

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert przez Komisję przetargową w obecności przybyłych Wykonawców.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wykaz punktów poboru energii
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Pełnomocnictwo
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie albo z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego wzór umowy.
 
  >>>Poniżej do pobrania pliki opisu przedmiotu zamówienia wraz z jego załącznikami<<<
 
POBIERZ-Opis zamówienia i jego załaczniki.
BIP button