Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-45/2017_Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia lekarzy specjalistów i lekarzy POZ oraz pielęgniarek POZ.

Warszawa, 27.11.2017r.
Sprawa nr SZPZLO/Z- 45/2017
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych     ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

 DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8

 zaprasza Oferentów

 do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez :

 1. lekarzy POZ,
 2. lekarzy dentystów,
 3. lekarzy specjalistów ortopedów oraz chirurgów naczyniowych,
 4. lekarzy medycyny pracy,
 5. pielęgniarki POZ.

Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony :

 1. od.dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2019r.,  w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki POZ oraz lekarzy dentystów
 2. od dnia 01.01.2018r do dnia 30.06. 2018r,  w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarzy specjalistów ortopedów, chirurgów naczyniowych oraz lekarzy medycyny pracy.

 TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 • Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 7 grudnia 2017r. do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer
  w Warszawie przy ul. Strusia 4/8
  , w dniu 7 grudnia 2017r.       o godz. 12:15.

 >>>PONIŻEJ DO POBRANIA SWKO I JEGO ZAŁACZNIKI<<<

POBIERZ-SWKO i jego załaczniki.
BIP button