Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-41/2017_Informacja z otwarcia ofert do ogłoszenie o zamówieniu dostawy urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji.

Warszawa, 24.11.2017 r.
Nr sprawy: SZPZLO/Z-41/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 24.11.2017 r. o godz. 12:15

 

Działając zgodnie z art.86.5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający w związku z postępowaniem przetargowym na :

„Dostawę urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji”

podaje informacje dotyczące:

1) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

2) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach

3) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Ad.1) i 2) ww. dane w tabeli:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Termin gwarancji

Terminu dostawy

Termin płatności

1

RMB System s.c.,
A. Boryga
M. Kowalski
20-258 Lublin, Turka
ul. Bukowa 20/30

172 815,12 zł

24 miesiące

14 dni kalendarzowych

Zgodnie z SIWZ

Ad.3): Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto do wysokości 184 907,89 zł.

 

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Zamawiający informuje oferentów, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji winni:

  • złożyć Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia ;
  • pobrać wzór ww. formularza OŚWIADCZENIA w załączniku do niejszej informacji;
  • po wypełnieniu, złożyć powyższy dokument (w oryginale) do SZPZLO Warszawa-Wawer
    ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat, III piętro w budynku A, pok. A301.

>>>Poniżej w załączniku do pobrania formularz oświadczenia<<<<

POBIERZ-załącznik-formularz oswiadczenia.

BIP button