Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-41/2017_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji.

Warszawa, 16-11-2017

Nr sprawy: SZPZLO/Z-41/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. Ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji”

Niniejsza dostawa obejmuje:

 • 1 aparat do diatermii krótkofalowej,
 • 1 aparat do magnetoterapii 2 - kanałowy,
 • 1 aparat do fizjoterapii 4 - kanałowy z pełną gamą prądów, ultradźwiękami i laseroterapią,
 • 1 aparat do elektroterapii 4 - kanałowy z powiększonym zakresem prądów,
 • 1 urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych ( szyna do ćwiczeń)
 • 1 zestaw do przygotowania zabiegów fango ( mieszalnik i szafa termiczna)
 • 1 aparat do krioterapii miejscowej za pomocą azotu 30 l

oraz wyposażenie dodatkowe do wymienionych urządzeń/aparatów.

 

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2017 r. pod numerem 613560-N-2017 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

 

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8bf4e718-0ce0-484e-b2cd-d7659dc1bcd5

TERMINY:

Składanie ofert: do 24.11.2017 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert : 24.11.2017 r. o godz. 1215

 

Spis dokumentacji niniejszego zamówienia:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ];
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25a ust.1 /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy /do wiadomości/;
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przynależność kapitałowa /złożyć do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert/;
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw /złożyć tylko na wezwanie/ ;
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie /załączyć do oferty-jeżeli dot./;
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych urządzeń/aparatów /złożyć tylko na wezwanie/;

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

  POBIERZ-SIWZ i jego załaczniki.

BIP button