Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-00b/2017_Ogłoszenie o konkursie na badanie sprawozdań finansowych SZPZLO Warszawa-Wawer-powtórzenie

Warszawa, 15-11-2017
nr sprawy: SZPZLO/Z-00b/2017

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT

W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J.Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ponownie ogłasza postępowanie prowadzone poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie konkursu ofert:

na usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych SPZOZ-ów dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdania finansowe są zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanych jednostek w tym i SZPZLO Warszawa-Wawer.

TERMINY:
Składanie ofert: do 01.12.2017 r. do godz. 12: 00
Na adres:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2 pok. 207 IIp.
00-098 Warszawa

>>>Poniżej do pobrania ogłoszenie i specyfikacja konkursu wraz z załączniKami<<<

  POBIERZ-Ogłoszenie i jego załaczniki.

BIP button