Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-36/2017_Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowej usługi pralniczej wraz z transportem"

Warszawa, dnia 14.09.2017 r.
Nr sprawy SZPZLO/Z-36/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest:

"Kompleksowa usługa pralnicza wraz z transportem"

 Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer ul. J. Strusia 4/8 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe usługi pralnicze w pralni Wykonawcy wraz z transportem dla potrzeb przychodni należących do SZPZLO Warszawa – Wawer.

 

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi pralniczej. Wykaz przychodni należących do SZPZLO Warszawa – Wawer stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

2.Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilość zostały zawarte w Formularzu asortymentowo – cenowym w załączniku nr 3 do zapytania.

3.Kompleksowa usługa pralnicza obejmuje w szczególności:

  • pranie odzieży medycznej z zachowaniem pełnej bariery higienicznej,
  • dezynfekcję,
  • czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego,
  • suszenie,
  • prasowanie odzieży medycznej,
  • sortowanie i pakowanie z zachowaniem podziału na asortyment,
  • konfekcjonowanie na wieszakach,
  • rozładunek i załadunek odbieranego i dostarczanego asortymentu do miejsca jej czasowego magazynowania w obiektach Zleceniodawcy,
  • transport brudnego asortymentu do prania i dostarczenie po upraniu.

4.Warunki

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykonywał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 1 zadanie polegające na usłudze pralniczej w służbie zdrowia.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania i załączonych dowodów dotyczących wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane wsposób należyty.

4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.Termin wykonania – zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy, średnio 1 raz w tygodniu, wykonanie usługi do trzech dni od daty pobrania asortymentu do prania.

6.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

2) Formularz ofertowy według załącznik nr 2 do zapytania

3) Formularz asortymentowo – cenowy według załącznika nr 3 do zapytania;

4) Wykaz usług, według załącznika nr 4 do zapytania;

5) Dowody-referencje dotyczące wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu jeżeli nie wynika ono z opisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.

Uwaga:

 • Dokumenty wymienione w pkt. 6 ust. 2) , 3) ,4),6) muszą być złożone w oryginale.
 • Dokumenty w formie kserokopii muszą być poświadczone „ za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.

7.Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.

8.Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie z adnotacją:

Kompleksowa usługa pralnicza wraz z transportem

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2017 r., do godz. 10.00 w sekretariacie zamawiającego w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pokój nr 301, III piętro, budynek A

11. Osoba do kontaktów:

Katarzyna Omelańczuk tel./fax. 22/590-09-31.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 12. Sposób porozumiewania się:

 • Korespondencję (poza ofertą) zamawiający i wykonawcy przekazują e mail.
 • Pytania można kierować najpóźniej do dnia 19.09.2017r. do godz. 12:00.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wykaz placówek należących do SZPZLO Warszawa-Wawer;

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy ;

Zał. nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy ;

Zał. nr 4 – Wykaz usług;

Zał. nr 5 – Wzór umowy.

..................................……………..................

(podpisała Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol)

>>>>Poniżej do pobrania tekst ogłosznia i jego ww. załączniki<<<<

POBIERZ-Ogłoszenie i jego załaczniki.
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć