Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-32/2017_Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu „Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”

Warszawa, 08.09.2017 r.
Nr sprawy: SZPZLO/Z-32/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 08.09.2017 r. o godz. 12:15

 

 

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin wykonania zamówienia
Termin płatności
Termin gwarancji
1
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia     ul. Kochanowskiego 171            
26-432 Wieniawa
167 272,01
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
36 miesięcy
2
Firma Remontowo – Budowlana REMAX
Ryszard Walczykowski
ul. Targowa 68 m.7
03-734 Warszawa
184 117,19
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
60 miesięcy
3
ELECTRIC Ryszard Janaszek ul. Wiertnicza 77
02-952 Warszawa
197 942,56
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
60 miesięcy
4
Inżynieryjna Obsługa Budownictwa
Jarosław Uliński
ul. Reja 2
07-100 Węgrów
187 372,12
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
60 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 222 520,09 zł.

Jednocześnie zamawiający załącza wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

Powyższy dokument (w oryginale) należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.

Miejsce składania – SZPZLO Warszawa Wawer ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat , III piętro w budynku A, pok. A301.

 

Poniżej ww. do pobrania w załączeniu dla oferentów ) :
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

  POBIERZ ZAŁACZNIK.

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć