Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-32/2017_Ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych: „Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2"

Warszawa, 24-08-2017

Nr sprawy: SZPZLO/Z-32/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. Ustawy.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

„Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2
przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2017 r. pod numerem 576573-N-2017 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

 

 

 

 Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fc56964-4fdd-4ae2-baa2-6dd928dbccfb

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 08.09.2017 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert : 08.09.2017 r. o godz. 1215

 

Spis dokumentacji do niniejszego zamówienia:

  1. Specyfikacja Istrotnuch Warunkóww Zamówienia [SIWZ];
  2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ., w tym:
 1. Przedmiar robót;

 2. Rysunek - Rzut piwnicy;

 3. Rysunek - Rzut parteru;

 4. Rysunek - Rzut piętra;

 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]-ST 0.0-Wymagania ogólne;

 6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]- ST 1.0 -Tynki;

 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]- ST 2.0-Stolarka i ślusarka;

 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]- ST 3.0 -Posadzki;

 9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]- ST 4.0 –Roboty malarskiei;

 10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]- ST 5.0 –Instalacje sanitarne;

 11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT [STWiOR]-ST 6.0–Instalacje elektryczne;

   

  3. Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

  4. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

  5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr 4. do SIWZ

  6. Wzór wykazu robót – załącznik nr 5. do SIWZ

  7. Wzór zobowiązania - załącznik nr 6. do SIWZ

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

POBIERZ-SIWZ i jego załaczniki.  

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć