Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-35/2017_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw materiałów i testów do sterylizacji + papierów termoczułych do ekg, usg + ustnków dospirometrii + elektrod do EKG + żeli do USG i EKG

Warszawa, dnia 22.08.2017 r.

SZPZLO/Z-35/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych w podziale na 3 części:

 • Część 1) materiały  sterylizacyjne;
 • Część 2) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG ;
 • Część 3) testy sterylizacyjne.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym również wielkości dostaw i ich rodzaje przedstawiono w kosztorysach ofertowych (odpowiednio dla części), stanowiących załączniki od 2.1 do 2.3 do ogłoszenia.

 • Wymagany termin ważności towarów - min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia danej partii towaru - dot. wszystkich części.

 • Rodzaj zamówienia: dostawa

 • Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 ze zm.).

 • Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

 • Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.07.2019 r. , do max. 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia -
  średnio 2-3 razy w miesiącu.

  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej dwie dostawy artykułów medycznych właściwych dla danej części, na którą jest składana oferta, trwających nie krócej niż 8 miesięcy (każda dostawa) o wartości nie mniejszej niż :

 • Część 1 –  8 000,00 zł. brutto (każda dostawa);

 • Część 2 – 18 000,00 zł. brutto (każda dostawa);

 • Część 3 – 12 000,00 zł. brutto (każda dostawa).

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia i załączonych dowodów dotyczących wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

2) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do ogłoszenia.

3) Formularze kosztorysów ofertowych dla wszystkich 3 części, według załączników nr 2.1-2.3.

4) Wykaz dostaw, według załącznika nr 3 do ogłoszenia.

5) Dowody-referencje dotyczące wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

6) Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

a) dokument w formie oświadczenia potwierdzający, że wszystkie produkty będące wyrobem medycznym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) są dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie RP, zgodne z odnoszącymi się do nich postanowieniami Dyrektyw, posiadają deklarację zgodności WE oraz są oznaczone znakiem CE i, że ww. dokumenty zostaną dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) - w oryginale wg własnego wzoru (dotyczy wszystkich części);

b) ulotki, katalogi, karty charakterystyki, inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów określonych w kosztorysach ofertowych w zał. nr 2.1-2.3 do ogłoszenia – dot. wszystkich pozycji ujętych w kosztorysach;

c) próbka ustnika jednorazowego, papierowego do badań spirometrii – dot. cz.nr 2 – 1 szt.

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.

Uwagi do ww. dokumentów:

 • Dokumenty w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 • Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.

 • Dokumenty wymienione w pkt. 2),3),6a),7 muszą być złożone w oryginale, w przypadku pełnomocnictwa również w formie w kopii poświadczonej notarialnie.

INFORMACJE O ZASADACH SKŁĄDANIA OFERT:

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT;

 2. Składanie ofert częściowych: tak;

 3. Składanie ofert wariantowych: nie;

 4. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert: Cena oferty 100% / Postępowanie będzie rozstrzygnięte osobno dla każdej części.

 5. Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z załącznikami : www.zoz-wawer.waw.pl ;

 6. Miejsce otrzymania specyfikacji:
  z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 04-564 Warszawa, ul.J.Strusia 4/8, III piętro, pok.Nr 308.

 7. Termin składania ofert: do dnia 31.08.2017 r. do godz. 12:00;

 8. Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301.

 9. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Oferta na : „Dostawa artykułów medycznych według część nr ……… /nr sprawy: SZPZLO/Z-35/2017”.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ:

 1. Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel. i fax.: (22) 590-09-31, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Korespondencję (poza ofertą) zamawiający i wykonawcy przekazują na ww. adres e - mail.

 3. Wnioski, zawiadomienia, pytania można przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Pytania można kierować najpóźniej do dnia 28.08.2017 r. do godz. 12:00

UWAGA:

W przypadku braków formalnych wykonawcy zostaną wezwani w określonym terminie do ich uzupełnienia.
Uzupełnieniu nie podlega formularz oferty i kosztorys ofertowy.
Umowa zostanie zawarta na warunkach określony we wzorze umowy – zał. nr 4 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1) formularz ofertowy;

2) kosztorysy ofertowe;

3) wykaz dostaw;

4) wzór umowy;

podpis Dyrektora

>>>PONIŻEJ DO POBRANIA TEKST OGŁOSZENIA I JEGO ZAŁĄCZNIKI<<<


POBIERZ- Ogłoszenie i jego załaczniki .

·  Część 3) testy do sterylizacji.

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć