SZPZLO/Z-29/2017_Informacja o wyborze oferty do ogłoszenia o zamówieniu dostaw sczepionek przeciw grypie.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikowano: sobota, 12, sierpień 2017 20:57
Admin-Redaktor
Odsłony: 231

Warszawa, 12.08.2017 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-29/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę szczepionek przeciwko grypie”

WYBRANO OFERTĘ - SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium cena tj. 100.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto w zł
Punkty kryterium cena
1.
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o. o.
40-273 Katowice
Ul. Pułaskiego 9
247 147,20
100,00
2.
POLYPHARM S.A.
02-315 Warszawa
Ul. Barska 33
298 080,00
82,90
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ otrzymała 100 punktów.
Ceny oferty nie przekraczają środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

……………………………………………

Podpis sekretarza komisji przetargowej

…………………………………………………………..

Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej