Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-33/2017_Ogłoszenie o konkursie na świadczenia medyczne dla pielęgniarek medycyny szkolnej.

 
POBIERZ- SWKO i ich załączniki .
>>>Powyżej do pobrania dokumenty konkursowe<<<<<
 
Warszawa, 10.08.2017r.
Sprawa nr SZPZLO/Z-33/2017
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)
 
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8
zaprasza Oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez :
 
pielęgniarki medycyny szkolnej
 
Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.
 
OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia 01.09.2017r. do 30.06.2018r.

2. Szczegółowe informacje:

Materiały konkursowe udostępnione są na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się pod warunkiem udzielania ich przez osoby mające odpowiednie prawem określone kwalifikacje, a także w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej .
Działalność lecznicza pielęgniarek może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka pielęgniarska (inaczej praktyka stacjonarna– posiada własny gabinet)
2) indywidualna praktyka pielęgniarska w miejscu wezwania,
3) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska ( inaczej specjalistyczna praktyka stacjonarna – posiada własny gabinet)
4) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania,
5) indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
6) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Ponadto działalność lecznicza pielęgniarek może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarska.
 
Aby pielęgniarka mógła rozpocząć działalność leczniczą w jakiejkolwiek formie wyżej wskazanych, musi spełnić niezbędne przesłanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie rejestracyjnym (samorządu zawodowego – okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny być zachowane przez cały okres prowadzenia działalności leczniczej (chyba że stan prawny ulegnie zmianie).
Pielęgniarki wykonujący działalność leczniczą jako praktykę zawodową zobowiązani są spełniać m.in. następujące warunki, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i odpowiednio do wymogów niniejszego konkursu, tj.:
1) posiadać aktualne i pełne prawo wykonywania zawodu,
2) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Natomiast pielęgniarka wykonująca działalność leczniczą jako indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska zobowiązana jest spełniać wszystkie wyżej określone wymogi, a dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem oraz pozostałe wymogi określone w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
1) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
2) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.
Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.
 
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) w skrócie u.d.l.
 
3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: placówki oświatowo- wychowawcze na terenie dzielnicy Wawer, z którymi SZPZLO Warszawa Wawer zawarł stosowna umowę
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy.
5. Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017r. do godz. 12:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer
w Warszawie przy ul. Strusia 4/8
, w dniu 18 sierpnia 2017r. o godz. 12.15.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl .
9. W toku postępowania wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania.
( podpis Dyrektora)
>>>Poniżej do pobrania dokumenty konkursowe<<<<<
POBIERZ- SWKO i ich załączniki .
BIP button