Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-30/2017_Ogłoszenie o zamówieniu wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie

Warszawa, dnia 02-08-2017 r.

SZPZLO/Z-30/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Tytuł postępowania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r.,2164 ze zm.).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro netto.

Okres realizacji zamówienia- Przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia w trzech etapach:

I etap – obejmuje wykonanie ostatecznej koncepcji budynku przychodni wraz  z wizualizacją - do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, (Koncepcja musi być zatwierdzona przez strony na podstawie protokołu odbioru).

II etap – obejmuje wykonanie 5 egz. kompletnego projektu budowlanego, posiadającego niezbędne opinie i uzgodnienia w zakresie wystarczającym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku przychodni – do 55 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

III etap - obejmuje wykonanie 5 kompletów pozostałych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ewentualnej weryfikacji warunków podłączenia do wskazanych sieci – do 102 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami (co najmniej jedną osobą dla każdej specjalności), które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) mają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

 • architektonicznej;
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie:

 1. 1)przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji), że co najmniej jedna osoba, dla każdej z ww. specjalności, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia;
 2. 2)załączonych stosownych uprawnień i dowodów wpisu do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Gł. Inspektora Nadzoru Budowlanego - dla wszystkich osób przewidzianych do udziału w realizacji zamówienia;
 3. 3)załączonych aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, tj. wykonywał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy (o wartości robót budowlanych min. 1,0 mln zł. brutto) budynku służby zdrowia.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji i załączonych dowodów dotyczących wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca;

2) Formularz oferty, według załącznika nr 2 do Specyfikacji – oryginał;

3) Oświadczenie wykonawcy dot. osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, według załącznika nr 3 do Specyfikacji – oryginał;

4) Uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

5) Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

6) Wpis do Centralnego Rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

6) Wykaz usług, według załącznika nr 4 do Specyfikacji – oryginał;

7) Dowody-referencje dotyczące wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.

Organizacja zamówienia:

 • W sprawie organizacji zamówienia : Małgorzata Pasoń tel./fax. 22/ 590-09-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 • W sprawach technicznych zamówienia : Robert Kondej tel./fax. 22/ 590-09-26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

   

  Sposób porozumiewania się: Korespondencję (poza ofertą) zamawiający i wykonawcy przekazują przez ww. e - mail.

   

 1. opis przedmiotu zamówienia z załącznikami,

 2. formularz ofertowy,

 3. oświadczenie wykonawcy dot. osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,

 4. wykaz usług,

 5. wzór umowy.

  6. Warunki przyłaczy: MPWiK; Innogy: Veolia

   

  >>>>PONIŻEJ DO POBRANIA WW. ZAŁĄCZNIKI i WARUNKI: MPWiK_Innogy_Veolia<<<<

POBIERZ- dokumenty i załączniki .  

POBIERZ- warunki>MPWiK_InnoGY_VEOLIA .
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć