Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-29/2017_Informacja z otwarcia ofert dostawy szczepionek przeciw grypie

Warszawa, 01.08.2017 r.
Nr sprawy: SZPZLO/Z-29/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 01.08.2017 r. o godz. 12:15

 

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Dostawa szczepionek przeciwko grypie”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

 

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin wykonania zamówienia
Termin płatności
Termin ważności
1.
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
40-273 Katowice
Ul. Pułaskiego 9
247 147,20
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Dla szczepionek zakupionych przy I transzy - do dnia 31 maja 2018 r.
Dla szczepionek zakupionych przy II transzy – do dnia 31 maja 2019 r.
Dla szczepionek zakupionych przy III transzy – do dnia 31 maja 2020 r.
2.
POLYPHARM S.A.
02-315 Warszawa
Ul. Barska 33
298 080,00
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Dla szczepionek zakupionych przy I transzy - do dnia 31 maja 2018 r.
Dla szczepionek zakupionych przy II transzy – do dnia 31 maja 2019 r.
Dla szczepionek zakupionych przy III transzy – do dnia 31 maja 2020 r.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 272 160,00 zł

BIP button