Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-31/2017_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Warszawa, dnia 24.03.2017 r.
SZPZLO/Z-31/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do SZPZLO Warszawa Wawer materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych spełniających minimalne wymagania określone w kosztorysie ofertowym tj. w załączniku nr 2 do Specyfikacji , stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 ze zm.).
Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
 
Okres realizacji zamówienia: dostawa sukcesywna przez 2 lata od dnia podpisania umowy, do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - średnio 1 raz w miesiącu.
 
Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. 1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. 2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. 3.Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 2 zadania polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji i załączonych dowodów dotyczących wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

  1. 4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, według załącznika nr 2 do Specyfikacji;
4) Wykaz dostaw, według załącznika nr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotyczące wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty;
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
 
Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert
Cena oferty 100%.
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z 5 załącznikami (Specyfikacją, formularzem oferty, kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw) www.zoz-wawer.waw.pl
 
Miejsce otrzymania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, pok. Nr 308.
Termin składania ofert: do dnia 02.08.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301.
Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel. i fax.: (22) 590-09-31, e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami:
1) formularzem ofertowym;
2) kosztorysem ofertowym;
3) wzorem umowy;
4) wykazem dostaw;
>>>Poniżej do pobrania załączniki do zamówienia<<<
POBIERZ- dokumenty i załączniki .
BIP button