Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-29/2017_Ogłoszenie o zamówieniu dostaw sczepionek przeciw grypie.

Nr spr. zamawiającego : SZPZLO/Z-29/2017
Warszawa, 20-07-2027
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer:
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 
Ogłoszenie opublikowano w BZP nr 555204-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. r. pod adresem :
https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d7da20c-fa66-4ec3-9ffb-9da616db15b1
Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa szczepionek przeciwko grypie.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Strusia4/8Warszawie – pok. 301, budynek A III piętro do dnia 01.08.2017 r., do godziny 1200 .
 2. 2.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma datagodzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. 3.Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
 4. 4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – III piętro budynek A , świetlica, 01.08.2017 r., o godzinie 1215.
 5. 5.Otwarcie ofert jest jawne.
 6. 6.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
 7. 7.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zoz-wawer.waw.pl informacje dotyczące:
  1. a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. c)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust.1 /załączyć do oferty/;
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy / do wiadomości/;
 • Załącznik nr 4 - Przynależność kapitałowa /złożyć do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert/;
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw /złożyć tylko na wezwanie/ ;
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie /załączyć do oferty-jeżeli dot./;

>>> Poniżej do pobrania SIWZ i załączniki<<<

POBIERZ- dokumenty i załączniki .
BIP button