Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-19/2017_Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zamówienia jednorazowych materiałów medycznych.

Warszawa, 16.06.2017 r.

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: SZPZLO/Z-19/2017

 

Przedmiotem umowy jest

sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych w podziale na 11 części:

Część 1) igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony ;

Część 2) rękawiczki ;

Część 3) opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina ;

Część 4) materiały do sterylizacji ;

Część 5) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG ;

Część 6) wzierniki uszne do otoskopów ;

Część 7) pojemniki na odpady medyczne ;

Część 8) wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne na sondy usg ;

Część 9) podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie ;

Część 10) szpatułki drewniane ;

Część 11) testy do sterylizacji - dodany .

W związku z wystosowanymi do dnia 13.06.2017 r. prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi na pytania.

Pytania i odpowiedzi:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 9 poz.1 podkładów z perforacją co 37 cm?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 9 poz.2 podkładów z nawojem 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, po stosownym przeliczeniu, zgodnie ze wskazówkami określonymi w kol 4a kosztorysów ofertowych.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 9 poz.2 podkładów z perforacją co 37cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił wymaganej wielkości perforacji, dopuszcza zaproponowaną w niniejszym pytaniu.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: TAK

5.Czy Zamawiający miał na myśli w Części nr 8 poz. 4 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. orazwymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowaniaw zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający postawił jedynie warunek, że przedmiot zamówienia jako wyrób medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z  2017 r. poz. 211 ze zm.) – deklaracja zgodności z właściwą Dyrektywą Unijną i oznaczenie znakiem CE.

6. Czy zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje 1,2,9,10,11 pakietu numer 4 i utworzyć odrębne zadanie? Taki nieskomplikowany zabieg pozwoli zwiększyć konkurencyjność składanych ofert co przełoży się na lepsze pod względem finansowym oferty.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wydziela poz. nr 1,2,9,10,11 do nowej części  nr 11 – testy do sterylizacji.

7.Pakiet 6, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne jednorazowe do otoskopu Welch Allyn pediatryczne 2,5 mm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wzierniki uszne o rozmiarach 2,5 mm i 2,75 mm.

8. Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne jednorazowe do otoskopu Welch Allyn dla dorosłych 3,0mm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wzierniki uszne o rozmiarach: 4 mm i 4,25 mm.

9.Pakiet 9, pozycja 1 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela poz. 1 do osobnego pakietu.

10. Część nr 2, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Dopuszcza się również tę formę sterylizacji.

11.Część nr 2, poz. 4 Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie dłoni min. 0,06mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Część nr 2, poz. 4 Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił przeliczanie – patrz zapisy SIWZ, w tym kol. 4a kosztorysów ofertowych.

13.1. Dotyczy Części 2 poz.1 Czy Zamawiający dopuści w Części 2 poz.1 zaoferowanie rękawiczek chirurgicznych lekko pudrowanych z wysokiej jakości lateksu o obniżonym poziomie protein (<50µg/g), o poziomie AQL 0.65, czyli wyższej jakości, bardziej szczelnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również taki poziom AQL.

12. Dotyczy Części 2 poz.4 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych bezpudrowych z wysokiej jakości miękkiego nitrylu, mikro teksturowanych z wyraźna teksturą na końcówkach palców, o poziomie AQL 1,0 oraz nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na dłoni tj. o grubości 0,07mm – 0,09mm, spełniających pozostałe wymogi siwz? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15.Część nr 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach strzykawek z rozszerzeniem 2/3ml, 5/6 ml, 10/12 ml, 20/24 ml Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  1. Część nr 1 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 100 ml Janet z czarna skalą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17.Część nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janetta 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Część 1 poz. 4 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie równoważnej kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon w opakowaniu klasy medycznej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19.Prosimy o wyjaśnienie, czy w sytuacji przystępowania do kilku części, Wykonawca może złożyć na wezwanie Wykaz dostaw z referencjami opiewającymi na sumę wartości wskazanych w SIWZ V pkt. 1 ppkt. 2).

Odpowiedź: Zamawiający w stosunku do każdej części wymaga – dwóch podobnych dostaw trwających  minimum 8 miesięcy ( każda z tych dwóch dostaw)  i o wartości każdej dostawy w zależności od części i określonej w SIWZ. Np. dla cz. 1: dwóch dostaw (każda dostawa po minimum 7 000 zł brutto i trwająca minimum 8 miesięcy). Jeżeli realizowana dostawa była realizowana na asortyment określony przez zamawiającego w różnych częściach można ( na wezwanie) do każdej części załączyć te same np. dowody,  wpisując/określając w tabeli,  w kolumnie  „zakres zamówienia” towar stosownie dla części.( zał. nr 5 do SIWZ).

20. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ VI pkt. 5.2 ppkt. c) Zamawiający wymaga załączenia próbek do części / pakietów: 8, 11, 12, 15 . W załączniku 3.6 w pozycji 1 oraz 2 są wzierniki uszne, a Zamawiający wymaga załączenia próbek ustników do spirometrów. Ustniki do spirometrów są w Części nr 5 poz. 4. Podkłady jednorazowe są w Części nr 9 poz. 1 , 2.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w sposób:

„           próbek towaru – dot. pakietów nr 5,8,9 wymagane próbki:

 - ustniki do spirometrów  - część 5– 1 szt. ustników określonych w poz. 4 kosztorysu ofertowego (zał. nr 3.5 poz. 4 do SIWZ ) ;

 - wzierniki ginekologiczne – część 8 – po 1 sztuce każdego rozmiaru wzierników;

 - szczoteczki cytologiczne –część 8 – 1 szt. szczoteczki;

 - podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie- część 9 – min. po 2 metry każdego rodzaju podkładu.”

21.Dotyczy Części nr 3 poz. 21 Czy Zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej, co zapewni lepszą przylepność, a tym samym stabilność kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga sterylizacji radiacyjnej, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

22. Dotyczy Części nr 5 poz. 4 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Ustników papierowych do spirometru firmy BTL konfekcjonowanych w opakowaniach a`100 szt., z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 100 opakowań. 

Odpowiedź: Tak, po stosownym przeliczeniu, zgodnie ze wskazówkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w kol 4a kosztorysów ofertowych.

23.Dotyczy Części nr 5 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody do długotrwałego minitorowania, na bazie materiału nonwoven, żel stały, wymiar elektrody Ø 55mm, opakowanie po 30szt. Chcemy nadmienić, że producent wycofał się z produkcji elektrod W-60.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

24. Dotyczy Części nr 5 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do EKG w opakowaniu 260g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po stosownym przeliczeniu, określonym w SIWZ, w tym w kol 4a kosztorysu ofertowego.

25.Dotyczy Części nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnych wzierników ginekologicznych j.u. typu „Cuso” XS, gdzie długość części zwężonej wynosi min. 7 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

       Dotyczy Części nr 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnych wzierników ginekologicznych j.u. typu „Cuso” M, gdzie długość części zwężonej wynosi min. 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

       Dotyczy Części nr 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnych wzierników ginekologicznych j.u. typu „Cuso” L, gdzie długość części zwężonej wynosi min. 8,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga nazewnictwa XS, M, L jedynie wzierników o rozmiarach określonych w poz. III. 5.1-5.3 SIWZ.

26. Dotyczy Części nr 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Szkiełek do pobierania cytologii z polem do opisu 76x25 ze szlifowanymi krawędziami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. szkiełka co cytologii.

27.Dotyczy części 2 poz. 4 a-e Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił przeliczanie – patrz zapisy SIWZ, w tym kol. 4a kosztorysów ofertowych.

28. Dotyczy części 2 poz. 4 a-e Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa iż wymaga rękawic o grubości ścianki na palcach w przedziale 0,10 – 0,13 mm +/- 0,03 mm. Poprzez zastosowanie tolerancji Wykonawcy otrzymują możliwość zaoferowania rękawic o grubości ścianki na palcu w szerokim przedziale 0,07 mm – 0,16 mm. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic o grubości ścianki na palcu w przedziale 0,10 mm – 0, 13 mm czy też 0,07 mm – 0,16 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje grubości: 0,10mm - 0,13mm +/- 0,03mm, tj. w zakresie  0,07mm - 0,16 mm

29.Części nr 4:

29.1       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 3-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Tak zamawiający wydziela pozycje: 1,2,9,10,11 do nowej części nr 11 – testy do sterylizacji. W związku z tym w części 4 – materiały do sterylizacji - pozostają poz. 3-8 .

29.2. Prosimy o odstąpienie spełnienia wymogu zgodności rękawów papierowo-foliowych z normą 868-2, gdyż przytoczona norma dotyczy papieru krepowego? Obowiązujące normy dla rękawów to 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i2.

Odpowiedź: Podtrzymujemy wymóg posiadania właściwych norm ISO dla danej/danych pozycji kosztorysowych.

29.3       Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź: Tak.

29.4. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź: Tak.

29.5  Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź: TAK

29.6. Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 180-220 C?            

Odpowiedź:   Zgodnie z opisem oraz normami w stosunku do poszczególnych artykułów.      

29.7  Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź: TAK

29.8. Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia powyższych norm , nie wymaga załączenia dowodów na potwierdzenie, poza dokumentami potwierdzającymi , że przedmiot zamówienia  jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z wymogami: - ustawy o wyrobach  medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z  2017 r. poz. 211 ze zm.) - dla wyrobów  medycznych.

30.Część 6 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie wzierników o średnicy 2,5 mm Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie wzierników o średnicy 4 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. średnice dla wzierników usznych.

 

  • Termin składania ofert – 21.06.2017 r. do godz. 12:00

  • Termin otwarcia ofert – 21.06.2017 r. godz. 12:30

 

W załączeniu zmodyfikowane załączniki do SIWZ:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1);

  2. Kosztorys ofertowy dla części nr 4 – materiały do sterylizacji ( zał. nr 3.4);

  3. Kosztorys ofertowy dla nowej części 11 – testy do sterylizacji ( zał. nr 3.11);

  4. Wykaz dostaw dla wszystkich części (zał. nr 5).

>>>PONIŻEJ DO POBRANIA WW. DOKUMENTY<<
POBIERZ- dokumenty i załączniki .
BIP button