Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-19/2017_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostaw jednorazowych matriałów medycznych.

Warszawa, 14-06-2027

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Dostawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie opublikowano w BZP nr 96838-2017 z dnia 2017-06-14 r. pod adresem :
file:///C:/Users/DPZ/AppData/Local/Temp/96838_2017%20z%20dnia%2014.06.2017%20r..html
Nr spr. zamawiającego :SZPZLO/Z-19/2017
Na

Przedmiotem umowy jest:

sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych do przychodni rejonowych należących do SZPZLO Warszawa-Wawer w podziale na 10 części:

 • Część 1) igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony
 • Część 2) rękawiczki
 • Część 3) opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina
 • Część 4) materiały do sterylizacji
 • Część 5) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG
 • Część 6) wzierniki uszne do otoskopów
 • Część 7) pojemniki na odpady medyczne
 • Część 8) wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne nasondy usg
 • Część 9) podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie
 • Część 10) szpatułki drewniane .

 

GŁÓWNE ZMIANY

 

A) Uległa zmianie liczba ww.części z 10 na 11 tj.:

 • Część 1) igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony
 • Część 2) rękawiczki
 • Część 3) opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina
 • Część 4) materiały do sterylizacji
 • Część 5) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG
 • Część 6) wzierniki uszne do otoskopów
 • Część 7) pojemniki na odpady medyczne
 • Część 8) wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne nasondy usg
 • Część 9) podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie
 • Część 10) szpatułki drewniane
 • Część 11) testy procesu sterylizacji jako wynik wydzielenia z Części 4) materiały do streylizacji

 

B) Uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Strusia4/8 w Warszawie – pok. 301, budynek A III piętro do dnia 21.06.2017 r., do godziny 1200 .

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego–III piętro budynek A, świetlica, 21.06.2017r., o godz.1215.

Uwaga:

>>> Zmieniony SIWZ oraz jego załączniki zostaną opublikowane w kolejnym ogłoszeniu<<<

BIP button