Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-23A/2017_Ogłosznie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie badań analitycznych

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2016 z dnia 1 września 2016 r.
Sprawa SZPZLO/Z-23A/2017
OGŁOSZENIE
postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późniejszymi zmianami).

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na :

wykonywanie badań analitycznych.

 

Okres obowiązywania umowy 2 lata od dnia podpisania umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy) pobrać od dnia 08.06.2017 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pok. 308, w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt tel.

22/ 590-09-31 lub ze strony internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer:

www.zoz-wawer.waw.pl

Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty ) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – badania analityczne”, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy

ul. J. Strusia 4/8, budynek A, sekretariat - pok. 301

do dnia 21.06.2017. r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują protest i odwołanie.

( podpis Dyrektora)

>>>poniżej do pobrania SWKO i załączniki<<<

POBIERZ- SWKO oraz załączniki .  

BIP button