Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-19/2017_Ogłoszenie o zamówieniu jednorazowych materiałów medycznych.

Warszawa, 07-06-2027

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP nr 527266-N-2017 z dnia 2017-06-07 r. pod adresem : https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f2221d1b-a632-4051-86cf-672aa7e1b9dd

Nr spr. zamawiającego :SZPZLO/Z-19/2017

na

Przedmiotem umowy jest

sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych do przychodni rejonowych należących do SZPZLO Warszawa-Wawerw podziale na 10 części:

 • Część 1) igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony

 • Część 2) rękawiczki

 • Część 3) opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina

 • Część 4) materiały do sterylizacji

 • Część 5) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG

 • Część 6) wzierniki uszne do otoskopów

 • Część 7) pojemniki na odpady medyczne

 • Część 8) wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne nasondy usg

 • Część 9) podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie

 • Część 10) szpatułki drewniane

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

 • Załączniki nr 1 - Formularz ofertowy dla wszystkich części /załączyć do oferty/;

 • Załącznik nr 2- Oświadczenie art. 25a ust.1 /załączyć do oferty/;

 • Załączniki nr 3.1 – 3.10 Kosztorysy ofertowe dla 10 części /załączyć do oferty – stosownie do zakresu, na który jest składana oferta/;

 • Załącznik nr 4 - Przynależność kapitałowa /złożyć do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert/;

 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw dla wszystkich części /złożyć tylko na wezwanie/ ;

 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie /załączyć do oferty-jeżeli dot./;

 • Załącznik nr 7 – Wzór umowy – wszystkie części /do wiadomości/.

   

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Strusia4/8 w Warszawie – pok. 301, budynek A III piętro do dnia 19.06.2017 r., do godziny 1200 .

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – III piętro budynek A , świetlica, 19.06.2017 r., o godzinie 1215.

 5. Otwarcie ofert jest jawne.

 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zoz-wawer.waw.pl informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

>>> Poniżej do pobrania SIWZ i załączniki<<<

POBIERZ- SIWZ oraz załączniki .  

BIP button