Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-20/2017_Informacja o wyborze dostawcy zamkniętych systemów do pobierania krwi w technice prózniowej.

Warszawa, 16.05.2017 r.
znak sprawy: SZPZLO/Z-20/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)
dot. przetargu nieograniczonego na
sukcesywną dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi
 
Wybrano ofertę:
ECLIPSE Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Profesora Michała Życzkowskiego 16
31-864 Kraków
Cena oferty – 92 213,10 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 98,46 punktów.
Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
 
Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium jakość techniczna

Razem

1

ECLIPSE Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Profesora Michała Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

90,00

8,46

98,46

 

BIP button