Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZOZLO/Z-23/2017_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie badń analitycznych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia

 

nr 19/2016 z dnia 01-09- 2016 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-23/2017

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań analitycznych

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późniejszymi zmianami).

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8 zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych.

 

  • Okres obowiązywania umowy 2 lata od dnia podpisania umowy.

  • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy) pobrać od dnia 28.04.2017 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pok. 308, w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22/ 590-09-31 lub ze strony internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer: www.zoz-wawer.waw.pl .

  • Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty ) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – badania analityczne”, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, sekretariat, pok. 301 do dnia 12.05.2017. r. do godz. 12:00.

  • Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  • Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

  • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują protest i odwołanie.

    (w podpisie Dyrektor SZPZLO)

>>> Poniżej do pobrania SWKO i jego ząłaczniki<<<

POBIERZ-SWKO i ich załączniki.  

BIP button