Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZOZLO/Z-20/2017_Informacja z otwarcia ofert do ogłoszenia o zamówieniu sukcesywnej dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

Warszawa, 27.04.2017 r.

nr sprawy: SZPZLO/Z-20/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, które odbyło się w dniu 27.04.2017 r. o godz. 12:15

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „ Sukcesywną dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

Termin ważności odczynników

1

ECLIPSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

92 231,10 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

9 miesięcy od daty dostawy partii towaru

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 140 492,60 zł.

 

BIP button