Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-12/2017_Informacja o wyborze ofert na dostawy odczynników immunochemicznych z dzierżawą analizatora i hematologicznych oraz systemów próżniowego poboru krwi.

Warszawa, 21.04.2017 r.

znak sprawy: SZPZLO/Z-12/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na

Sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych hematologicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi w podziale na 3 części:

Część nr 1 - odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550

Część nr 2 - odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego

Część nr 3 – zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

 

CZĘŚĆ 1:

Wybrano ofertę:

SYSMEX Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176. 02-467 Warszawa

Cena oferty - 58 406,40 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 1, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, zewnętrzna kontrola jakości 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium zewnętrzna kontrola jakości

Razem

1

SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-467 Warszawa

90,00

10,00

100,00

 

CZĘŚĆ 2:

Wybrano ofertę:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Cena oferty - 486 112,58 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 2, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna odczynników i analizatora 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium jakość techniczna odczynników i analizatora

Razem

2

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

Ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

90,00

10,00

100,00

 

CZĘŚĆ 3:

Unieważniono postępowanie w zakresie części nr 3 z powodu braku ofert.( na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP ).

 

 

 ……………………………………………      

 Podpis sekretarza komisji przetargowej

…………………………………………………………..

Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

BIP button