Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-12/2017_Informacja z otwarcia ofert na dostawy odczynników immunochemicznych z dzierżawą analizatora i hematologicznych oraz systemów próżniowego poboru krwi.

Warszawa, 10.04.2017 r.

nr sprawy: SZPZLO/Z-12/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 10.04.2017 r. o godz. 12:15

 

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie

internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „ Sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych hematologicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi w podziale na 3 części”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

Część nr 1 - odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

Termin ważności odczynników

1

SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-467 Warszawa

58 406,40 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

6 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której okres ważności wynosi 3 miesiące

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 58 104,00 zł.

 

Część nr 2 - odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

Termin ważności

2

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

Ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

486 112,58 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4 miesiące od daty dostawy danej partii towaru

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 470 008,97 zł.

 

Część nr 3zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

BRAK OFERT

BIP button