Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-12/2017_Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu sukcesywnych dostaw odczynników do badań hematologicznych i immunochemicznych oraz systemów próżniowego pobierania krwi.

Warszawa, 05.04.2017 r.

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: SZPZLO/Z-12/2017

 

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych hematologicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi w podziale na 3 części:

  • Część nr 1 - odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550
  • Część nr 2 - odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego
  • Część nr 3 – zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

 

W związku z wystosowanymi do dnia 05.04.2017 r. prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) cytujemy pytania
i udzielamy odpowiedzi na zadane pytania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 3 tabeli wyrazi zgodę na probówkę do biochemii z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-2ml?

Odpowiedź: Nie, ponieważ wymagamy probówek pediatrycznych o poj. 1 ml.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 4 tabeli wyrazi zgodę na probówkę do hematologii z K2EDTA o poj. 1-2ml?

Odpowiedź: Nie, ponieważ wymagamy probówek pediatrycznych o poj. 1 ml.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pozycji 6 tabeli wyrazi zgodę na probówkę szklaną do OB o poj. 1,5-2ml?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w pozycji 11 tabeli wyrazi zgodę na igłę z zabezpieczeniem w rozmiarze 0,8 mm?

Odpowiedź: Nie, wymagamy igieł o grubości 0,9 mm.

 

Pytanie 5:

Czy w poz. nr 3 -Probówka biochemiczna pediatryczna z aktywatorem wykrzepiania o objętości pobrania 1 ml ( 75 x 13 mm) – z powodu małej ilości materiału, celem uzyskania lepszej możliwości wizualnej oceny surowicy, Zamawiający oczekuje, aby etykieta probówki była przeźroczysta ?

Odpowiedź: Dopuszczamy etykiety zwykłe i przeźroczyste.

 

Pytanie 6:

Czy w poz. 6. -Probówka plastikowa do OB o objętości pobrania 1,5 ml - 2 ml Zamawiający dopuści również probówkę szklaną ?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 7:

Czy w poz. 11.- Igła typu Luer z zabezpieczeniem, grubość 0,9 mm- Zamawiający dopuści inne rozwiązanie polegające na zastosowaniu igły motylkowej nr 8 , z zabezpieczeniem po pobraniu, sterylnie , pojedynczo pakowanej, która po zdjęciu części stanowiącej adapter , ma kaniulę przystosowaną do pracy z strzykawką Luer ?

Odpowiedź: Nie .

 

Pytanie 8:

Czy w poz. 14 i 15 Zamawiający dopuści stazy jednofunkcyjne bezlateksowe?

Odpowiedź: NIE

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający oczekuje etykiet   z gotowym kodem paskowym nadrukowanym na etykiecie ?

Odpowiedź: Nieposiadamy własne kody.

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności krwi kontrolnej wynosił minimum 2,5 miesiąca w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego licząc od daty dostępności krwi kontrolnej w magazynie Wykonawcy? Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Dotyczy Wzór umowy Część 1 – Załącznik nr 8a do SIWZ

 

Pytanie 11:

§2 ust. 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zmianę zapisu „(na numer………. Pani…….)” na „(na numer Wykonawcy …………….. )”.

Odpowiedź: Zapis zostanie zmieniony na „na numer Wykonawcy…..”

 

Pytanie 12:

§2 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie po „termin realizacji od dnia podpisania umowy” zapisu w brzmieniu „do terminu wskazanego w §2 ust. 1”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje : „…od dnia podpisania umowy do …..”

 

Pytanie 13:

§2 ust. 4: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy oraz zmiany ilości zamawianych materiałów stosownie do potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zmianę zastrzeżenia, iż ewentualne zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% ilości określonej w dniu zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 14:

§2 ust. 6: Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej z „dostarczył” na „dostarczy”.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. Zgodnie z zapisem SIWZ – „Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy deklaracje CE dla wszystkich wyrobów medycznych”.

 

Pytanie 15:

§3: Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie dostarcza faktury wraz z towarem, zaś do każdej dostawy dołączany jest dokument dostawy, który potwierdza ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia zapisem „lub innego dokumentu, potwierdzającego ilość i rodzaj asortymentu”.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli procedury zamawiającego, natomiast przychyla się do uwagi i zmodyfikuje zapis.

 

Pytanie 16:

§4 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W przypadku gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni zapisy.

 

Pytanie 17:

§4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia liczony był w dniach roboczych? Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację postanowienia poprzez dodanie zwrotu w brzmieniu: „do 24 godz. w dni robocze”

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje, że chodzi o dni robocze.

 

Pytanie 18:

§5 ust. 2:  Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania”  wyrażeniem „w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 19:

§5 ust. 8:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapis.

 

Pytanie 20:

§7: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana  ze strony Zmawiającego do składania i odbioru zamówień częściowych jest wyłączną osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni treść o zapis: ”lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego”

 

Pytanie 21:

§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie przed słowami „Wykonawca zobowiązuje się” wyrażenia „w przypadku uzasadnionych zgłoszeń”?

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy bezwzględny obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolne od wad tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 22:

§9 ust. 1 pkt. 1 lit. c): Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 23:

§9 ust. 2: Zwracamy uwagę na kwestię egzekwowania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej wyegzekwowaniem  i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącenia” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:

„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje umowę o ten zapis.

 

Pytanie 24:

§9: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

Pytanie 25:

§9: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi taki zapis.

 

Pytanie 26:

§9: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 27:

§9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź: Brak zgody

 

Pytanie 28:

§10 ust. 1 lit. a): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odpowiedź: Zostanie uzupełnione.

 

Pytanie 29:

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

  1. 1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

  1. 2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
  2. 3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust.powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zostanie uzupełnione.

 

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek odczynnikowych/kart charakterystyk na płycie CD?

Odpowiedź: Jako forma dodatkowa.

 

Pytanie 31:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o możliwość złożenia ich w osobnym segregatorze podpisanych tylko na pierwszej stronie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 32:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu pkt. 9 par. 3 projektu umowy na:”Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z niniejszej umowy bez jego zgody”.

Odpowiedź: Ten zapis zawarty jest w pkt.10 paragrafu 3.

 

Pytanie 33:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymóg zaoferowania kontroli zewnętrznej Riqas dotyczy wszystkich parametrów wymienionych w formularzu ofertowo cenowym, czy tylko wybranych i jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kontroli Rigas.

 

Pytanie 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odpowiedź: NIE

 

Pytanie 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 15 dni na min. 21 dni roboczych? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Odpowiedź: NIE

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

BIP button