Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-12/2017_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw odczynników do badań hematologicznych i immunochemicznych oraz systemów próżniowego pobierania krwi.

Warszawa, 29-03-2017
Nr referencyjny sprawy: SZPZLO/Z-12/2017
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

Pr

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych hematologicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi w podziale na 3 części:
  • Część nr 1 - odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550 ;
  • Część nr 2 - odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego ;
  • Część nr 3 – zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

 Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2017 r. pod numerem 54208 - 2017 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępna jest pod adresem :

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=79693c4a-dd25-48e0-9344-8b783631a0a0&path=2017%5c03%5c20170329%5c54208_2017.html 

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 10.04.2017 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert : 10.04.2017 r. o godz. 1215

>>>Poniżej do pobrania specyfikacja zamówienia z złącznikami<<<

POBIERZ-SIWZ i jego załączniki.
BIP button