Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Program zdrowotny "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"

Program zdrowotny"ZDROWY UCZEN" moduł:
"Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej
u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"
stan aktualizacji informacji na 23-08-2017
 
  • Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.
  • Program jest realizowany przez SZPZLO Warszawa-Wawer na terenie Dzielnicy Wawer.
 
Kryteria uczestnictwa w programie.
  • Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, w przedziale wieku 18-19 lat.
  • Program jest  prowadzony na terenie  placówek oświatowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy  (zgodnie z wykazem m.st. Warszawy).
  • Realizacja programu przewidziana jest w terminie od września do 30 listopada 2014 roku w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół .
  • W ramach programu prowadzona jest edukacja oraz wykonywane są wśród uczniów badania profilaktyczne (m.in. dwukrotne po 2 pomiary ciśnienia tętniczego krwi prowadzone w odstępie co najmniej 2 tygodni, następnie dokonywana jest ocena średnich wartości tych pomiarów, sprawdzana jest również masa ciała, wzrost, wykonywane są pomiary obwodu brzucha i ramienia). Osoby, u których ciśnienie tętnicze krwi wynosiło powyżej 140/90 mm Hg kierowane są na konsultacje i dalsze leczenie do poradni specjalistycznej finansowanej przez NFZ.

Uwaga:

Do programu nie może przystąpić młodzież, u której wcześniej rozpoznano nadciśnienie tętnicze czy choroby nowotworowe.

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

DO WSPÓŁPRACY W REALIZACJI PROGRAMU

 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU ZDROWOTNEGO „OCENA RYZYKA WYSTĘPOWANIA CHOROBY NADCISNIENIOWEJ  U MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POMIĘDZY 18 A 19 ROKIEM ŻYCIA” ZWANEGO DALEJ „PROGRAMEM"

1. Opis problemu

Nadciśnienie tętnicze jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, a jego leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu, zawałów serca i niewydolności serca.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży oraz często towarzysząca nadwaga lub otyłość to dwa dominujące czynniki ryzyka o udowodnionym znaczeniu, które rokują w późniejszym rozwoju, występowanie chorób układu krążenia. Obecnie uważa się, że nadciśnienie pierwotne występuje w młodym wieku znacznie częściej niż dotychczas sądzono.

Według prof. dr hab. med. Andrzeja Januszewicza z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, ważnych informacji dostarczają badania The Bogalusa Heart Study przeprowadzone u osób w młodym wieku, które wykazały ścisły związek pomiędzy masą ciała, ciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Istnieje również duże znaczenie predyspozycji genetycznej, na co wskazuje częste występowanie nadciśnienia u potomstwa osób z nadciśnieniem tętniczym.

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi nadciśnienia wymienia się małą aktywność fizyczną i nadmierne spożycie soli. Wiadomo również, że palenie tytoniu, zwłaszcza u młodzieży, wpływa na tworzenie się wczesnych zmian miażdżycowych.

 Z badań wynika, że u młodych osób mogą występować liczne czynniki ryzyka i chorzy ci mają wówczas wskazania do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego.

 Chociaż częstość występowania nadciśnienia tętniczego u młodzieży pełnoletniej jest niższa niż u osób starszych, to wczesne rozpoznanie i leczenie podwyższonych wartości ciśnienia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania powikłaniom ze strony układu krążenia
w przyszłości, gdyż występowanie powikłań narządowych ma związek z czasem trwania nadciśnienia, a ten u młodych osób będzie długi. Istotne jest także zidentyfikowanie chorych z tzw. wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których jest wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia w przyszłości. Osoby te wymagają systematycznej obserwacji.

Jak najwcześniejsze wykrycie nadciśnienia tętniczego oraz ciśnienia prawidłowego wysokiego, stanowi istotny element profilaktyki.

 Program jest zgodny z założeniami Uchwały  Rady m.st. Warszawy
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (Cel strategiczny 1.: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, Cel operacyjny 1.1.: Podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych, w tym oświaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) oraz z Uchwałą Nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 (Cel strategiczny 1.: Zintegrowana polityka społeczna, Cel szczegółowy 1.2.: Zintegrowane strategie i programy polityki społecznej, Cel strategiczny 2.: Wzrost potencjału społecznego, Cel szczegółowy 2.1.: Podniesienie jakości
i konkurencyjności kapitału ludzkiego Warszawy jako czynnika decydującego o szansach rozwoju, Cel strategiczny 3.: Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, Cel szczegółowy 3.10.: Poprawa stanu zdrowia), jak również z założeniami Uchwały Nr XXXI/717/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2016”.

 2. Główne czynniki ryzyka:

- otyłość,

- brak aktywności fizycznej,

- nieodpowiednia dieta.

3. Prawdopodobne czynniki ryzyka:

- palenie papierosów,

- zażywanie środków psychotropowych,

- duże spożycie soli.

 II. Cele ogólne i szczegółowe programu

 1. Cel główny:

ocena występowania nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka u młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia.

 2. Cele pośrednie:

1) rozpoznanie u młodzieży wielu nie stwierdzonych do tej pory chorób, np: otyłości, wad serca, chorób nerek,

2) podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy, nt. wczesnej profilaktyki chorób układu krążenia,

 3) w długofalowym wymiarze przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy.

 III. Sposób realizacji programu

 1. Tryb zapraszania uczestników do Programu.

 Dla osiągnięcia zamierzonych celów dyrektorzy szkół za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zostaną poinformowani i poproszeni o umożliwienie przeprowadzenia Programu na terenie placówek oświatowych. Następnie realizatorzy Programu, po uzyskaniu zgody od zgłoszonych uczestników, zapoznają ich z celami i sposobem realizacji Programu.

 Program realizowany będzie w środowisku nauczania i wychowania - w gabinetach pomocy przedmedycznej na terenie szkół, w których opieka medyczna jest realizowana przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym – przez lekarza i pielęgniarkę.

 2. Populacja objęta Programem.
Założeniem Programu jest objęcie badaniami profilaktycznymi ok. 13 tysięcy populacji młodzieży w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia na terenie m.st. Warszawy.
Kryteria wyłączenia:wcześniej rozpoznane NT (leczone nadciśnienie tętnicze, choroby nowotworowe).

3. Poszczególne etapy realizacji Programu.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji Programu w oparciu o wymogi zawarte w umowie.
Działanie na etapie podstawowym obejmuje:
- zarejestrowanie osoby biorącej udział w Programie.
Schemat badania obejmuje:
1) 2 razy po 2 pomiary automatyczne ciśnienia, mierzone na obu rękach w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
2) ocena średnich wartości ciśnienia,
3) pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu brzucha,
4) u osób ze średnią powyżej 140/90 mm Hg, kierowanie na konsultacje i dalsze leczenie  w Poradniach Specjalistycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
IV.Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych i leczniczych
Młodzież ze średnią powyżej 140/90 mm Hg, u której rozpoznano (w ramach Programu) nadciśnienie tętnicze, zostanie skierowana na dalszą diagnostykę lub leczenie do specjalistów przyjmujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
V. wskaźniki DO MONITOROWANIa oczekiwanych efektów
1. Zgłaszalność do Programu;
liczba młodzieży z populacji pomiędzy 18 a 19 rokiem życia biorących udział  w Programie.
2. Efekty badań:
a) liczba osób, u których wykryto nadciśnienie tętnicze (ze średnią powyżej 140/90 mm Hg).
b) liczba osób z prawidłowym wysokim (granicznym) ciśnieniem.
c) liczba osób z nadwagą i otyłością.
VI. CZAS TRWANIA PROGRAMU
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 rok (z wyłączeniem okresu ferii letnich)

 

 

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć